Yang Chow Fried Rice

$12.95

BBQ pork & shrimp fried rice.